تبریک سال نو

پرسش و پاسخ (۲۵) : (نامه شماره ۲۲۹۳۷)

بخشنامه نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل

 

دانلود