تبریک سال نو

پرسش و پاسخ (۲۴) : (نامه شماره ۲۲۶۸۶)

پروژه هایی که موافقتنامه های آنها در زمانی منعقد شده است که مشمول دستورالعمل نحوه جبران ارز به شماره ۹۲/۵۳۰۷۴ مورخ ۹۲/۶/۲۳ نمی باشند

 

دانلود