تبریک سال نو

پرسش و پاسخ (۲۳): (نامه شماره ۲۲۲۵۴)

دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار/ سامانه قبلی فهرست پیمانکاران (pmn)

 

دانلود