تبریک سال نو

پرسش و پاسخ (۱۵) : (نامه های شماره ۲۰۰۳ ، ۲۰۱۱۸ ، ۲۰۶۹۲ )

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/01/porsesh-va-pasokh-15-2003-20118.pdf

اجرای کار منعقده شده براساس بخشنامه سرجمع که دستگاههای اجرایی خود را ملزم به پرداخت خسارت ناشی از تغییر ارز نمیدانند، و بند “ج” ماده ۵۳