تبریک روز مهندس

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی